فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1505. بهتر از تندرستی

ألا أفضل من صحة البدن، تقوی القلب.
بدانید که پرهیزگاری دل، بهتر از تندرستی است. (1500)

1506. انسان پرهیزگار

لو أن السموات و الارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقی الله لجعل الله له منهما مخرجا !
اگر آسمان ها و زمین ها بر روی بنده ای بسته باشد، آنگاه او در راه خدا پرهیزگار باشد، سرانجام خداوند برای او گریزگاهی پدید آورد. (1501)

1507. ضرورت تقوا

أیها الناس! اتقوا الله فما خلق امرؤ عبثا فیلهو، و لا ترک سدی فیلغو !
ای مردم! به خدا تقوی بورزید و هیچ کس بیهوده آفریده نشده است تا بازی کند و بی اصل و تکلیف هم رها نشده است. (1502)