فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1503. تحریک برای عمل

العمل العمل، ثم النهایة النهایة، و الاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، و الورع و الورع !
اهتمام بورزید به کار، برخیزید برای کار، سپس کار را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید و در تصمیمی که گرفتید استقامت بورزید، استقامت. شکیبا باشید شکیبا. پرهیزگاری پیشه کنید پرهیزگاری. (1498)

1504. پسندیده ترین وصایا

أوصیک بتقوی الله - أی بنی - و لزوم أمره، و عماره قلبک بذکره، و الاعتصام بحبله، و أی سبب أوثق من سبب بینک و بین الله ان أنت أخذت به! أخی قلبک بالموعظة، و أمته بالزهادة، و قوة بالیقین، و نوره بالحکمة، و ذلله بذکر الموت، و قرره بالفناء، و بصره فجائع الدنیا... و اعلم یا بنی أن أحب ما أنت اخذ به الی من وصیتی تقوی الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، و الاخذ بما مضی علیه الاولون من ابائک، و الصالحون من أهل بیتک .
فرزندم! من تو را توصیه می کنم به تقوای الهی و الزام به امر و آبادساختن قلب خود با ذکر او و چنگ زدن به طناب او و کدامین رشته، اطمینان بخش تر است از رشته میان تو و خدا اگر آن را بگیری. قلبت را با موعظه زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا مهار کن و با یقین تقویت نما و با حکومت منور ساز و با ذکر مرگ خوارش کن و به اقرار به زوال و فنا وادارش کن و آن را به ناگواری های دنیا بینا ساز، و بدان ای پسرم! پسندیده ترین چیزی که از وصیت من می توانی بگیری تقوای الهی و بسنده کردن به آن چه خدا برای تو مقرر فرموده و پذیرش آن عقاید و اعمالی است که نیاکان گذشته و صلحای خاندان تو آن ها را پذیرفته بودند. (1499)

1505. بهتر از تندرستی

ألا أفضل من صحة البدن، تقوی القلب.
بدانید که پرهیزگاری دل، بهتر از تندرستی است. (1500)