فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1501. علائم صفات متقین

من علامة أحدهم أنک تری له قوة فی دین، و حزما فی لین، و ایمانا فی یقین، و حرصا فی علم، و علما فی حلم .
از علائم صفات متقین این است که می بینی در آن ها قوت و قدرت نیروی دین را و جدیت در عین نرمی و ایمان توأم با یقین و حریص بودن در کسب علم و حلیم بودن در عین عالم بودن. (1496)

1502. کیفیت تقوای الهی

اتقوا الله عبادالله؛ تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه... و ظلف الزهد شهواته .
ای بندگان خدا! به خدا تقوا بورزید تقوای خردمند که تفکر قلبش را به خود مشغول داشته و زهد و پارسایی از شهوات او جلوگیری کرده است. (1497)

1503. تحریک برای عمل

العمل العمل، ثم النهایة النهایة، و الاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، و الورع و الورع !
اهتمام بورزید به کار، برخیزید برای کار، سپس کار را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید و در تصمیمی که گرفتید استقامت بورزید، استقامت. شکیبا باشید شکیبا. پرهیزگاری پیشه کنید پرهیزگاری. (1498)