فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1500. تقوا بورز هر چند اندک!

اتق الله بعض التقی و ان قل، و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق .
تقوا به خدا بورز، اگرچه اندک باشد و مابین خود و خدا پرده ای قرار بده اگرچه نازک باشد. (1495)

1501. علائم صفات متقین

من علامة أحدهم أنک تری له قوة فی دین، و حزما فی لین، و ایمانا فی یقین، و حرصا فی علم، و علما فی حلم .
از علائم صفات متقین این است که می بینی در آن ها قوت و قدرت نیروی دین را و جدیت در عین نرمی و ایمان توأم با یقین و حریص بودن در کسب علم و حلیم بودن در عین عالم بودن. (1496)

1502. کیفیت تقوای الهی

اتقوا الله عبادالله؛ تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه... و ظلف الزهد شهواته .
ای بندگان خدا! به خدا تقوا بورزید تقوای خردمند که تفکر قلبش را به خود مشغول داشته و زهد و پارسایی از شهوات او جلوگیری کرده است. (1497)