فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1499. نفس مطیع

اتقوا الله الذی نفعکم بموعظته، و وعظکم برسالته، و امتن علیکم بنعمته. فعبدوا أنفسکم لعبادته، و اخرجوا الیه من حق طاعته .
تقوا بورزید برای خدا که شما را با پند خود منفعت داد و با رسالت پیامبرش شما را نصیحت نمود و با نعمتش به شما احسان فرمود. نفس خود را برای عبادت خداوندی رام و مطیع بسازید و حرکت کنید به سوی خداوندی با اطاعتی که شایسته او است. (1494)

1500. تقوا بورز هر چند اندک!

اتق الله بعض التقی و ان قل، و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق .
تقوا به خدا بورز، اگرچه اندک باشد و مابین خود و خدا پرده ای قرار بده اگرچه نازک باشد. (1495)

1501. علائم صفات متقین

من علامة أحدهم أنک تری له قوة فی دین، و حزما فی لین، و ایمانا فی یقین، و حرصا فی علم، و علما فی حلم .
از علائم صفات متقین این است که می بینی در آن ها قوت و قدرت نیروی دین را و جدیت در عین نرمی و ایمان توأم با یقین و حریص بودن در کسب علم و حلیم بودن در عین عالم بودن. (1496)