فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1496. زنده بودن مثل ها

أوصیکم عبادالله بتقوی الله الذی ضرب الامثال، و وقت لکم الاجال .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیف می کنم که مثل ها برای شما زده است و مدت زندگی شما را تعیین فرموده است. (1491)

1497. صفات پرهیزگار

فی صفة المتقی -: فی الزلازل وقور، و فی المکاره صبور، و فی الرخاء شکور .
(پرهیزگار) در مقابل حوادث اضطراب انگیز و لرزاننده باوقار و پابرجاست و در ناگواری ها شکیبا و در موقع آسایش سپاسگزار. (1492)

1498. بهترین وصیت

أوصیکم عبادالله بتقوی الله؛ فانها خیر ما تواصی العباد به، و خیر عواقب الامور عندالله .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم؛ زیرا وصیت به تقوابهترین وصیتی است که مردم درباره یکدیگر انجام می دهند و شایسته ترین عواقب امور (پایان همه امور زندگی) است در نزد خدا. (1493)