فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1495. شفای بیماری ها با تقوا

أوصیکم بتقوی الله... أیقضوا بها نومکم، و اقطعوا بها یومکم، و أشعروها قلوبکم، و ارحضوا بها ذنوبکم، و داووا بها الاسقام، و بادروا بها الحمام .
شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم. به وسیله تقوا خودتان را از خواب بیدار سازید و روز خود را به پایان برسانید و آن را به دل هایتان قابل پذیرش و اشعار بدانید و گناهانتان را به وسیله تقوا بشویید و درون را از لوث معاصی پاک بسازید و بیماری هایتان را با این دوا درمان کنید و با همین صفت به پیشواز مرگ بروید. (1490)

1496. زنده بودن مثل ها

أوصیکم عبادالله بتقوی الله الذی ضرب الامثال، و وقت لکم الاجال .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیف می کنم که مثل ها برای شما زده است و مدت زندگی شما را تعیین فرموده است. (1491)

1497. صفات پرهیزگار

فی صفة المتقی -: فی الزلازل وقور، و فی المکاره صبور، و فی الرخاء شکور .
(پرهیزگار) در مقابل حوادث اضطراب انگیز و لرزاننده باوقار و پابرجاست و در ناگواری ها شکیبا و در موقع آسایش سپاسگزار. (1492)