فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1493. برحذر از دنیا و پیشه گرفتن تقوا

أوصیکم عبادالله، بتقوی الله، و أحذرکم الدنیا .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از دنیا برحذر می دارم. (1488)

1494. نیرومندی بوسیله پرهیزگاری

قطعوا علائق الدنیا، و استظهروا بزاد التقوی
پیوندهای دنیا را از خویشتن ببرید و با توشه پرهیزگاری خود را نیرومند گردانید. (1489)

1495. شفای بیماری ها با تقوا

أوصیکم بتقوی الله... أیقضوا بها نومکم، و اقطعوا بها یومکم، و أشعروها قلوبکم، و ارحضوا بها ذنوبکم، و داووا بها الاسقام، و بادروا بها الحمام .
شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم. به وسیله تقوا خودتان را از خواب بیدار سازید و روز خود را به پایان برسانید و آن را به دل هایتان قابل پذیرش و اشعار بدانید و گناهانتان را به وسیله تقوا بشویید و درون را از لوث معاصی پاک بسازید و بیماری هایتان را با این دوا درمان کنید و با همین صفت به پیشواز مرگ بروید. (1490)