فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1492. دو سفارش عظیم

أوصیکم عبادالله بتقوی الله، و أحذرکم أهل النفاق
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از اهل نفاق برحذر می دارم. (1487)

1493. برحذر از دنیا و پیشه گرفتن تقوا

أوصیکم عبادالله، بتقوی الله، و أحذرکم الدنیا .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از دنیا برحذر می دارم. (1488)

1494. نیرومندی بوسیله پرهیزگاری

قطعوا علائق الدنیا، و استظهروا بزاد التقوی
پیوندهای دنیا را از خویشتن ببرید و با توشه پرهیزگاری خود را نیرومند گردانید. (1489)