فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1491. کلید رستگاری

ان تقوی الله مفتاح سداد، و ذخیرة معاد، و عتق من کل ملکة، و نجاة من کل هلکة . بها ینجح الطالب، و ینجو الهارب، و تنال الرغائب .
قطعی است که تقوای الهی کلید رستگاری است و ذخیره برای قیامت، و آزادی از هر عادت ثابت، و نجات از هر گونه هلاکت به وسیله تقوا است که هر جوینده به مقصود خود رسد و هر گریزان نجات پیدا کند و با این صفت شریف است که برای هر آرمان توفیق وصول حاصل آید. (1486)

1492. دو سفارش عظیم

أوصیکم عبادالله بتقوی الله، و أحذرکم أهل النفاق
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از اهل نفاق برحذر می دارم. (1487)

1493. برحذر از دنیا و پیشه گرفتن تقوا

أوصیکم عبادالله، بتقوی الله، و أحذرکم الدنیا .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و از دنیا برحذر می دارم. (1488)