فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1484. وصیت به تقوا

أوصیکم بتقوی الله أعذر بما أنذر، و احتج بما نهج .
من شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم که (بابلاغ نتایج ناگوار اعمال زشت به وسیله پیامبران و براهین وجدانی) جای عذری نگذاشته است و با طرق روشنی که پیش پای شما گسترده احتجاج نموده است. (1479)

1485. حق تقوا

اتقوا الله تقیة من شمر تجریدا وجدا تشمیرا، و کمش فی مهل، و بادر عن وجل، و نظر فی کرة الموئل و عاقبة المصدر و مغبة المرجع .
تقوی بورزید به خداوند، مانند تقوی کسی که برای قطع علاقه از تمایلاتی نفسانی دامن همت به کمر زده و در آمادگی نهایت کوشش را به کار بسته و با حفظ متانت روح مرکب حرکت را سخت رانده و با احساس بیم و هراس پیش دستی نموده و به مقصد نهایی و پایان کار و عاقبتی که به آن خواهد رسید نگریسته است. (1480)

1486. وصیت به پرهیزگاری

أوصیکم عبادالله بتقوی الله الذی ألبسکم الریاش و أسبغ علیکم المعاش .
ای بندگان خدا! شما را به تقوی خدایی که لباس بر شما پوشاند و معیشت را برای شما فراهم فرمود توصیه می کنم. (1481)