فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1483. شستشوی گناهان باتقوا

أوصیکم بتقوی الله... و أشعروها قلوبکم، و ارحضوا بها ذنوبکم... ألا فصونوها و تصونوا بها .
شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم؛ و آن را به دل هایتان قابل پذیرش و اشعار بدارید و گناهانتان را به وسیله تقوا بشویید. تقوا را از آلودگی ها حفظ کنید تا به وسیله آن محفوظ و مصون از انحرافات شوید. (1478)

1484. وصیت به تقوا

أوصیکم بتقوی الله أعذر بما أنذر، و احتج بما نهج .
من شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم که (بابلاغ نتایج ناگوار اعمال زشت به وسیله پیامبران و براهین وجدانی) جای عذری نگذاشته است و با طرق روشنی که پیش پای شما گسترده احتجاج نموده است. (1479)

1485. حق تقوا

اتقوا الله تقیة من شمر تجریدا وجدا تشمیرا، و کمش فی مهل، و بادر عن وجل، و نظر فی کرة الموئل و عاقبة المصدر و مغبة المرجع .
تقوی بورزید به خداوند، مانند تقوی کسی که برای قطع علاقه از تمایلاتی نفسانی دامن همت به کمر زده و در آمادگی نهایت کوشش را به کار بسته و با حفظ متانت روح مرکب حرکت را سخت رانده و با احساس بیم و هراس پیش دستی نموده و به مقصد نهایی و پایان کار و عاقبتی که به آن خواهد رسید نگریسته است. (1480)