فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1481. دو توصیه مهم

أوصیکم، أیها الناس! بتقوی الله و کثرة حمده علی آلائه الیکم .
ای مردم! شما را توصیه می کنم به تقوای الهی و کثرت ستایش خداوند برای عطایابی که به شما نازل نموده. (1476)

1482. بندگان شکرگزار خداوند

أوصیکم بتقوی الله فانها حق الله علیکم... لم تبرح عارضه نفسها علی الامم الماضین منکم، والغابرین لحاجتهم الیها غدا، اذا أعاد الله ما أبدی، و أخذ ما أعطی، و سأل عما أسدی. فما أقل من قبلها و حملها حق حملها! أولئک الاقلون عددا .
شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم؛ زیرا تقوا حق خداوندی بر ذمه شما است. همواره تقوای خود را بر اقوام و ملل گذشته و پوسیده در زیر خاک ها عرضه نموده است؛ زیرا فردا همه آنان به نتایج آن صفت سازنده نیازمند خواهند بود و در آن هنگام که خداوند آن چه را که ایجاد کرده بود برگرداند و آن چه را که داده بود باز گیرد و از احسانی که فرموده بود سؤال کند، پس چه اندک اند کسانی که تقوا را قبول کنند و آن چنان که شایسته تقوا است به آن عمل کنند. آنان در شمارش در اقلیت اند و آنان هستند که خداوند سبحان در کتاب عزیزش توصیف نموده است. آن جا که می فرماید: و اندک اند بندگان شکرگزار من. (1477)

1483. شستشوی گناهان باتقوا

أوصیکم بتقوی الله... و أشعروها قلوبکم، و ارحضوا بها ذنوبکم... ألا فصونوها و تصونوا بها .
شما را به تقوای خداوندی توصیه می کنم؛ و آن را به دل هایتان قابل پذیرش و اشعار بدارید و گناهانتان را به وسیله تقوا بشویید. تقوا را از آلودگی ها حفظ کنید تا به وسیله آن محفوظ و مصون از انحرافات شوید. (1478)