فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1479. تواضع متقین

فی صفة المتقین -: اذا زکی أحد منهم خاف مما یقال له، فیقول: أنا أعلم بنفسی من غیری، و ربی أعلم بی منی بنفسی! اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، واجعلنی أفضل مما یظنون، واغفرلی ما لا یعلمون !
در اوصاف متقین فرمود: در آن هنگام که از یکی از این دلباختگان کمال تعریف و تمجید شود، از آن چه که درباره اش گفته می شود، می ترسد؛ لذا در برابر تعظیم کننده می گوید: من به نفس خود از دیگران داناترم و پروردگار من به نفس من داناتر از من است. بارخدایا! مرا درباره آن چه که به من می گویند مؤاخذه مفرما و مرا از آن که می گویند برتر فرما و آن چه را که درباره من نمی دانند برای من ببخش و عفو فرما. (1474)

1480. رابطه تقوا و حفظ زبان

والله ما أری عبدا یتقی تقوی تنفعه حتی یخزن لسانه .
سوگند به خدا، من بنده ای را نمی بینم که تقواورزیدن سودی به حال او داشته باشدت، مگر این که زبان خود را حفظ کند. (1475)

1481. دو توصیه مهم

أوصیکم، أیها الناس! بتقوی الله و کثرة حمده علی آلائه الیکم .
ای مردم! شما را توصیه می کنم به تقوای الهی و کثرت ستایش خداوند برای عطایابی که به شما نازل نموده. (1476)