فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1478. راه روشنی به سوی بهشت

ان التقوی فی الیوم الحرز و الجنة، و فی غد الطریق الجنة مسلکها واضح، و سالکها رابح .
تقوا امروز نگه دارنده و سپری در برابر آلودگی ها است و فردا راهی است به سوی بهشت. مسیر تقوا روشن است و رونده آن راه، برنده سود. (1473)

1479. تواضع متقین

فی صفة المتقین -: اذا زکی أحد منهم خاف مما یقال له، فیقول: أنا أعلم بنفسی من غیری، و ربی أعلم بی منی بنفسی! اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، واجعلنی أفضل مما یظنون، واغفرلی ما لا یعلمون !
در اوصاف متقین فرمود: در آن هنگام که از یکی از این دلباختگان کمال تعریف و تمجید شود، از آن چه که درباره اش گفته می شود، می ترسد؛ لذا در برابر تعظیم کننده می گوید: من به نفس خود از دیگران داناترم و پروردگار من به نفس من داناتر از من است. بارخدایا! مرا درباره آن چه که به من می گویند مؤاخذه مفرما و مرا از آن که می گویند برتر فرما و آن چه را که درباره من نمی دانند برای من ببخش و عفو فرما. (1474)

1480. رابطه تقوا و حفظ زبان

والله ما أری عبدا یتقی تقوی تنفعه حتی یخزن لسانه .
سوگند به خدا، من بنده ای را نمی بینم که تقواورزیدن سودی به حال او داشته باشدت، مگر این که زبان خود را حفظ کند. (1475)