فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1476. نکوهش طمع

فی صفة المتقین -: فمن علامة أحدهم انک تری له قوة فی دین... و صبرا فی شدة، و طلبا فی حلال. و نشاطا فی هدی. و تحرجا عن طمع .
در توصیف پرهیزگاران می فرماید:
از علامت های هر یک از این مردم تزکیه شده این است که در او قوت در دین می بینی و صبر در سختی و طلب روزی حلال و نشاط در هدایت و دوری از طمع. (1471)

1477. تقوای خاشعانه

اتقوا الله تقیة من سمع فخشع، واقترف فاعترف، و وجل فعمل، و حاذر فبادر، و أیقن فأحسن، و عبر فاعتبر .
به خدا تقوا بورزید، تقوای کسی که شنید و خشوع کرد، گناه اندوخت و اعتراف کرد، ترسید و عمل نمود، حذر کرد و به انجام اعمال نیکو مبادرت ورزید، به مقام یقین رسید و به نیکوکاری پرداخت، وسیله عبرت بر او عرضه شد و عبرت گرفت. (1472)

1478. راه روشنی به سوی بهشت

ان التقوی فی الیوم الحرز و الجنة، و فی غد الطریق الجنة مسلکها واضح، و سالکها رابح .
تقوا امروز نگه دارنده و سپری در برابر آلودگی ها است و فردا راهی است به سوی بهشت. مسیر تقوا روشن است و رونده آن راه، برنده سود. (1473)