فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1472. نکوهش دنیا

لا خیر فی شی ء من أزوادها الا التقوی.
خیر و خوبی در هیچ یک از توشه های دنیا نیست مگر در تقوا و پرهیزگاری.(1467)

1473. نگریستن به نشانه های تقوا

أین العقول المستصبحة بمصابیح الهدی، و الابصار اللامحة الی النار التقوی !
کجا هستند (و یا چه شدند) آن عقولی که از انوار هدایت روشنی ها کسب کرده اند؟ و کجا هستند آن دیده های دیده ور که به نشانه های تقوا می نگرند؟(1468)

1474. رابطه تقوا و خصومت

لا یستطیع أن یتقی الله من خاصم.
هر کس که در خصومت مبالغه کند نمی تواند تقوا برای خدا داشته باشد. (1469)