فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1468. حالات پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: غضوا أبصارهم عما حرم الله علیهم، و وقفوا أسماعهم علی العالم النافع لهم .
در صفت مردم باتقوا فرمود:
چشمان خود را از آن چه که به آنان تحریم فرموده است پوشیدند و گوش های خود را به آن علم که برای آنان سودمند است فرا دادند. (1463)

1469. تقوا، دوای درد جان ها

ان تقوی الله دواء داء قلوبکم، و بصر عمی أفئدتکم، و شفاء مرض أجسادکم .
همانا تقوای خداوندی برای شما دوای درددل ها است و چشمی برای کوری دل ها و شفای بیماری جسدها. (1464)

1470. توصیه به تقوای الهی

أوصیکم عبادالله بتقوی الله التی هی الزاد و بها المعاذ: زاد مبلغ، و معاذ منجح .
ای بندگان خدا! من شما را به تقوا و پرهیز از خشم خدا سفارش می کنم. تقوایی که توشه آخرت است و به وسیله آن پناه یافتن از عذاب الهی حاصل می گردد، توشه ای رساننده انسان به سعادت و پناهگاهی رستگاری آور. (1465)