فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1467. عمل در درگاه خداوند

لا یقل عمل مع التقوی، و کیف یقل ما یتقبل ؟
هیچ کاری که باتقوا همراه است کم محسوب نشود، چگونه می توان کم شمرد آن عملی که قبول درگاه حق شده است؟ (1462)

1468. حالات پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: غضوا أبصارهم عما حرم الله علیهم، و وقفوا أسماعهم علی العالم النافع لهم .
در صفت مردم باتقوا فرمود:
چشمان خود را از آن چه که به آنان تحریم فرموده است پوشیدند و گوش های خود را به آن علم که برای آنان سودمند است فرا دادند. (1463)

1469. تقوا، دوای درد جان ها

ان تقوی الله دواء داء قلوبکم، و بصر عمی أفئدتکم، و شفاء مرض أجسادکم .
همانا تقوای خداوندی برای شما دوای درددل ها است و چشمی برای کوری دل ها و شفای بیماری جسدها. (1464)