فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1463. انسان پارسا

قال علیه السلام لهمام فی وصف المتقین: أرادتهم الدنیا فلم یریدوها .
به همام در توصیف پرهیزگاران می فرماید: دنیا آنان را خواست، اما آنان دنیا را نخواستند. (1458)

1464. سرور اخلاق

التقی رئیس الاخلاق.
پرهیزگاری، سرور و رئیس اخلاق است. (1459)

1465. بزرگی و پرهیزکاری

لا کرم کالتقوی.
هیچ بزرگی و ارجمندی به پای پرهیزگاری نرسد. (1460)