فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1459. پناهگاه محکم بشر

اعلموا عبادالله! أن التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل... ألا و بالتقوی تقطع حمة الخطایا .
ای بندگان خدا! بدانید که تقوا پناهگاهی محکم و استوار است و بدکاری و گناه حصاری ذلت آور است... آگاه باشید که با پرهیزگاری می توان زهر گناهان را از بین برد. (1454)

1460. پرهیزگاری و سلامتی بدن

ألا أفضل من صحة البدن تقوی القلب.
آگاه باشید که پرهیزگاری دل، از صحت بدن بالاتر است. (1455)

1461. زایل کننده پرهیزگاری

من کثر کلامه کثر خطؤه، و من کثر خطؤه قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .
آن که زیاد حرف بزند اشتباهش زیاد خواهد بود و آن که اشتباهش زیاد گردد حیا و شرمش کم شود و کسی که شرمش کم شود، پرهیزگاری اش کم شود و آن که پرهیزگاری اش کم گردد قلبش بمیرد و آن که قلبش بمیرد داخل جهنم شود. (1456)