فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1457. نشانه های پرهیزگاران

فمن علامة أحدهم أنک تری له قوة فی دین... و حرصا فی علم، و علما فی حلم .
از نشانه های (پرهیزگاران) این که می بینی آن ها را در دین نیرومند... و در کسب دانش حریص و دارای علم توأم با حلم اند. (1452)

1458. معنای معصوم

أوصیکم، عبادالله، بتقوی الله، فانها الزمام و القوام، فتمسکوا بوثائقها، و اعتصموا بحقائقها، تؤل بکم الی أکنان الداعة و أوطان السعة .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم؛ زیرا که تقوا زمام و قوام است، پس به رشته های آن بیاویزید و به حقایقش چنگ زنید تا شما را به سرمنزل آسایش و جایگاه های رفاه برساند. (1453)

1459. پناهگاه محکم بشر

اعلموا عبادالله! أن التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل... ألا و بالتقوی تقطع حمة الخطایا .
ای بندگان خدا! بدانید که تقوا پناهگاهی محکم و استوار است و بدکاری و گناه حصاری ذلت آور است... آگاه باشید که با پرهیزگاری می توان زهر گناهان را از بین برد. (1454)