فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1455. نیاز پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: حاجاتهم خفیفة، و أنفسهم عفیفة .
در توصیف پرهیزگاران می فرماید: نیازهایشان سبک است و جان هایشان عفیف و بامناعت. (1450)

1456. عظمت تقوای الهی

اعتصموا بتقوی الله، فان لها حبلا وثیقا عروته، و معقلا منیعا ذروته .
به تقوای الهی چنگ زنید؛ زیرا که تقوا را ریسمانی است دستگیره اش استوار و پناهگاهی است بلندایش تسخیرناپذیر. (1451)

1457. نشانه های پرهیزگاران

فمن علامة أحدهم أنک تری له قوة فی دین... و حرصا فی علم، و علما فی حلم .
از نشانه های (پرهیزگاران) این که می بینی آن ها را در دین نیرومند... و در کسب دانش حریص و دارای علم توأم با حلم اند. (1452)