فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1454. خلوص پرهیزگاران

قد أخلص لله فاستخلصه.
(از صفات پرهیزگاران): عمل را برای رضای خدا به جا آورند، پس خداوند هم خلوصشان را بپذیرد. (1449)

1455. نیاز پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: حاجاتهم خفیفة، و أنفسهم عفیفة .
در توصیف پرهیزگاران می فرماید: نیازهایشان سبک است و جان هایشان عفیف و بامناعت. (1450)

1456. عظمت تقوای الهی

اعتصموا بتقوی الله، فان لها حبلا وثیقا عروته، و معقلا منیعا ذروته .
به تقوای الهی چنگ زنید؛ زیرا که تقوا را ریسمانی است دستگیره اش استوار و پناهگاهی است بلندایش تسخیرناپذیر. (1451)