فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1453. خنده و سکوت پرهیزگار

... ان صمت لم یغمه صمته، و ان ضحک لم یعل صوته .
(انسان پرهیزگار) اگر سکوت کند سکوتش وی را اندوهگین نمی سازد و اگر بخندد صدایش به قهقهه بلند نمی شود. (1448)

1454. خلوص پرهیزگاران

قد أخلص لله فاستخلصه.
(از صفات پرهیزگاران): عمل را برای رضای خدا به جا آورند، پس خداوند هم خلوصشان را بپذیرد. (1449)

1455. نیاز پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: حاجاتهم خفیفة، و أنفسهم عفیفة .
در توصیف پرهیزگاران می فرماید: نیازهایشان سبک است و جان هایشان عفیف و بامناعت. (1450)