فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1452. وپژگی پرهزگاران

فی صفة المتقین -: فهم لانفسهم متهمون و من أعمالهم مشفقون .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: خود را متهم می سازند و از کرده های خویش هراسان اند. (1447)

1453. خنده و سکوت پرهیزگار

... ان صمت لم یغمه صمته، و ان ضحک لم یعل صوته .
(انسان پرهیزگار) اگر سکوت کند سکوتش وی را اندوهگین نمی سازد و اگر بخندد صدایش به قهقهه بلند نمی شود. (1448)

1454. خلوص پرهیزگاران

قد أخلص لله فاستخلصه.
(از صفات پرهیزگاران): عمل را برای رضای خدا به جا آورند، پس خداوند هم خلوصشان را بپذیرد. (1449)