فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

(در وصف پرهیزگاران): نادانی غفلت ها بر تصمیم آن ها چیره نگردد و تیرهای خدعه آلود شهوت ها، در اراده ها و همت های آنان کارگر نمی افتد. (1445) 1451. بالاترین عزت

لا عز أعز من التقوی.
هیچ عزتی، عزیزتر و گرامی تر از پرهیزگاری نیست. (1446)

1452. وپژگی پرهزگاران

فی صفة المتقین -: فهم لانفسهم متهمون و من أعمالهم مشفقون .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: خود را متهم می سازند و از کرده های خویش هراسان اند. (1447)

1453. خنده و سکوت پرهیزگار

... ان صمت لم یغمه صمته، و ان ضحک لم یعل صوته .
(انسان پرهیزگار) اگر سکوت کند سکوتش وی را اندوهگین نمی سازد و اگر بخندد صدایش به قهقهه بلند نمی شود. (1448)