فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1449. صفت پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: صبروا أیاما قصیرة أعقبتهم راحة طویلة .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: چند صباحی صبر کردند و در پی آن به آسایشی طولانی دست یافتند. (1444)

1450. همت های والا

لا تعدو علی عزیمة جدهم بلادة الغفلات، و لا تنتصل فی هممهم خدائع الشهوات .

(در وصف پرهیزگاران): نادانی غفلت ها بر تصمیم آن ها چیره نگردد و تیرهای خدعه آلود شهوت ها، در اراده ها و همت های آنان کارگر نمی افتد. (1445) 1451. بالاترین عزت

لا عز أعز من التقوی.
هیچ عزتی، عزیزتر و گرامی تر از پرهیزگاری نیست. (1446)