فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1448. توصیف پرهیزگاران

یمسی و همه الشکر، و یصبح و همه الذکر. یبیت حذرا و یصبح فرحا؛ حذرا لما من الغفلة، و فرحا بما أصاب من الفضل و الرحمة .
در توصیف پرهیزگاران می فرماید: شب را آغاز می کند در حالی که هم او شکرگزاری حق است و روز را آغاز می کند در حالی که هم و غمش یاد خداست. شب را با ترس می گذراند و روز را با شادمانی، ترس از غفلت خویش که از آن برحذر داشته شده است و شادمانی به سبب فضل و رحمت خدا که شامل حال او شده است. (1443)

1449. صفت پرهیزگاران

فی صفة المتقین -: صبروا أیاما قصیرة أعقبتهم راحة طویلة .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: چند صباحی صبر کردند و در پی آن به آسایشی طولانی دست یافتند. (1444)

1450. همت های والا

لا تعدو علی عزیمة جدهم بلادة الغفلات، و لا تنتصل فی هممهم خدائع الشهوات .