فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1445. رفتار پرهیزگار

(المتقی) دنوه ممن دنا منه لین و رحمة.
(پرهیزگار) رفتارش با کسی که با او معاشرت دارد، توام با نرمش و رحمت است. (1440)

1446. نوری در تاریکی ها

اعلموا! أنه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، و نورا من الظلم .
بدانید که هر کس تقوای الهی در پیش گیرد، خداوند برای او راه خروجی از فتنه ها قرار دهد و نوری در تاریکی ها. (1441)

1447. پرهیزگار از دیدگاه امیر (ع)

... یعفو عمن ظلمه، و یعطی من حرمه، و یصل من قطعه، بعیدا فحشه، لینا قوله، غائبا منکره، حاضرا معروفه .
(پرهیزگار) از کسی که به او ستم کرده، می گذرد و به آن که محرومش ساخته عطا می کند و با کسی که پیوندش را قطع کرده می پیوندند، او از دشنام به دور است، سخنش نرم و بدی هایش پنهان و نیکی هایش آشکار است. (1442)