فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1438. سرانجام تقواپیشگان

اعلموا عبادالله! أن المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخرة .
ای بندگان خدا! بدانید که پرهیزگاران هم از دنیا بهره مندند و هم از آخرت.(1433)

1439. امر به تقوای الهی

من کتابه للاشتر حین ولاه مصر -: أمره بتقوی الله، و ایثار طاعته، و اتباع ما أمر به فی کتابه: من فرائضه و سننه، التی لا یسعد أحد الا باتباعها، و لا یشقی الا مع جحودها و اضاعتها .
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می فرماید: امر می کند او (مالک) را به تقوای الهی و برگزیدگان فرمان خدا و پیروی از واجبات و مستحبات او که در کتابش (قرآن کریم) به آن ها فرمان داده است و هیچ کس جز با انکار و فروگذاشتن آن ها بدبخت نمی شود. (1434)

1440. وصف پرهیزگاران

... ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: اگر در میان غافلان باشد از شما یادکنندگان خدا قلمداد می شود و اگر در میان یادکنندگان خدا باشد، در زمره غافلان نوشته نمی شود.
(که به زبان ذکر گویند و به دل از خدا غافل باشند.) (1435)