فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1431. نتیجه ترس از خدا

اتقو الله عبادالله! تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه، و أنصب الخوف بدنه، و أسهر التهجد غرار نومه .
ای بندگان خدا! از خدا بترسید، همچون ترسیدن خردمندی که اندیشه (مبدأ و معاد) دل او را به خود مشغول ساخته و ترس (از خدا و رستاخیز) پیکرش را رنجور کرده و عبادت شبانه همان اندک خوابش را هم از او گرفته است. (1426)

1432. بهترین سفارش

أوصیکم عبادالله بتقوی الله فانها خیر ما تواصی العباد به، و خیر عواقب الامور عندالله .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای خدا سفارش می کنم؛ زیرا این بهترین سفارشی است که بندگان به یکدیگر می کنند و در پیشگاه خداوند بهترین پایان امور است. (1427)

1433. تقوا کلید هر در بسته

ان تقوی الله مفتاح سداد، و ذخیرة معاد، و عتق من کل ملکة، و نجاة من کل هلکة .
همانا تقوای الهی، کلید هر در بسته و ذخیره آخرت و سبب آزادی از هر بردگی و نجات از هر هلاکتی است. (1428)