فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1430. سفارش به تقوای الهی

أوصیکم، أیها الناس! بتقوی الله و کثرة حمده علی آلائه الیکم، و نعمائه علیکم، و بلائه لدیکم. فکم خصکم بنعمة، و تدارککم برحمة !
ای مردم! من شما را نسبت به احسان ها و نعمت هایی که خدا به شما ارزانی داشته و آزمایشی که متوجه تان نموده، به تقوا و حمد بسیار خداوند سفارش می کنم. چه بسیار نعمت هایی که مخصوص شما نبوده و به رحمت خود شما را مورد عنایت قرار داده است. (1425)

1431. نتیجه ترس از خدا

اتقو الله عبادالله! تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه، و أنصب الخوف بدنه، و أسهر التهجد غرار نومه .
ای بندگان خدا! از خدا بترسید، همچون ترسیدن خردمندی که اندیشه (مبدأ و معاد) دل او را به خود مشغول ساخته و ترس (از خدا و رستاخیز) پیکرش را رنجور کرده و عبادت شبانه همان اندک خوابش را هم از او گرفته است. (1426)

1432. بهترین سفارش

أوصیکم عبادالله بتقوی الله فانها خیر ما تواصی العباد به، و خیر عواقب الامور عندالله .
ای بندگان خدا! شما را به تقوای خدا سفارش می کنم؛ زیرا این بهترین سفارشی است که بندگان به یکدیگر می کنند و در پیشگاه خداوند بهترین پایان امور است. (1427)