فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1425. آنچه دل را می میراند

من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .
هر کس ورعش کم شود قلبش می میرد و آنکه قلبش بمیرد داخل آتش می گردد. (1420)

1426. تقوا پیشه کن

اتق الله بعضی التقی و ان قل، و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق .
تقوا پیشه کن گرچه کم باشد، میان خود و خدا پرده ای قرار ده گرچه نازک باشد. (1421)

1427. بهترین بزرگواری

لا کرم کالتقوی.
هیچ بزرگواری، مثل تقوا نیست. (1422)