فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1424. تقوا بالاترین عمل

لا یقل عمل مع التقوی، و کیف یقل ما یتقبل ؟
عملی که همراه با تقوا باشد کم نیست، چگونه کم خواهد بود عملی که مورد قبول درگاه خدا باشد؟ (1419)

1425. آنچه دل را می میراند

من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النار .
هر کس ورعش کم شود قلبش می میرد و آنکه قلبش بمیرد داخل آتش می گردد. (1420)

1426. تقوا پیشه کن

اتق الله بعضی التقی و ان قل، و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رق .
تقوا پیشه کن گرچه کم باشد، میان خود و خدا پرده ای قرار ده گرچه نازک باشد. (1421)