فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1420. تقوا در هر زمان

اتق الله فی کل صباح و مساء.
در هر صبح و شام رعایت تقوا کن! (1415)

1421. وصیت به تقوی

فی وصیته للحسن و الحسین علیهماالسلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله -: أوصیکما و جمیع ولدی و أهلی و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم أمرکم .
وصیتی است به حسن و حسین علیهماالسلام پس از آن که ابن ملجم لعنت الله علیه، او را ضربت زد: شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم امور خویش. (1416)

1422. تقوی داروست

ان تقوی الله دواء قلوبکم، و بصر عمی أفئدتکم، و شفاء مرض أجسادکم، و صلاح فساد صدورکم، و طهور دنس أنفسکم، و جلاء عشا أبصارکم .
همانا تقوای خداوند برای شما دوای درد دل ها است و چشم برای کوری دل ها و شفای بیماری جسدها و اصلاح فساد سینه ها و پاکی آلودگی نفوس و روشنایی پرده های چشمان. (1417)