فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1419. ناچیزی دنیا

و لالفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز !
این دنیای شما نزد من از آب بینی یک بز هم ناچیزتر است. (1414)

بخش هفتم: تقوا

1420. تقوا در هر زمان

اتق الله فی کل صباح و مساء.
در هر صبح و شام رعایت تقوا کن! (1415)