فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1418. احوال انسان بی اعتنا به دنیا

ان الزاهد فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا، و یشتد حزنهم و ان فرحوا، و یکثر مقتهم أنفسهم و ان اعتبطوا بما رزقوا .
همانا بی اعتنایان به دنیا، دل هایشان گریان است، هر چند در ظاهر بخندند و اندوهشان سخت است، هر چند اظهار شادی کنند و از نفس های خویش بسیار در خشم اند، هر چند از آن چه روزیشان شده شادند. (1413)

1419. ناچیزی دنیا

و لالفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز !
این دنیای شما نزد من از آب بینی یک بز هم ناچیزتر است. (1414)

بخش هفتم: تقوا