فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1413. خودپسندی

لا وحدة أوحش من العجب.
هیچ گوشه گیری و زهدی، همچون گوشه گیری و بی رغبتی نسبت به ارتکاب کار حرام نیست. (1408)

1414. نتیجه اتکای به خدا

... من توکل علیه کفاه، و من سأله أعطاه، و من أقرضه قضاه، و من شکره جزاه .
هر کس که توکل به او کند کفایتش نماید و هر کس که از او مسألت کند عطایش فرماید و هر کس که به او قرض داد، ادایش فرماید و هر کس که سپاسش را به جای آورد، پاداشش می دهد. (1409)

1415. چراغ های هدایت

فی التزهید فی الدنیا -: و ذلک زمان لا ینجو فیه الاکل مومن نومة، ان شهد لم یعرف، و ان غاب لم یفتقد اولئک مصابیح الهدی .
و آن (آخرالزمان) زمانی است که نجات پیدا نمی کند در آن مگر هر مؤمنی که گمنام زندگی می کند و اگر در میان جمع حاضر باشد، شناخته نشود و اگر غایب شود جستجویش نکند. آنان هستند چراغ های هدایت و علامت راهنما برای حرکت در شب (به سوی هدف های الهی). (1410)