فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1412. محبوب ترین بندگان

ان من احب عبادالله الیه، عبدا أعانه الله علی نفسه... قد أبصر طریقه و سلک سبیله، و عرف مناره، و قطع غماره، و استمسک من العری بأوثقها، و من الحبال بأمتنها .
از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند سبحان او را در شناخت نفس خود و ساختن آن یاری فرماید. بینایی به راهش پیدا کرد و در مسیر خود به حرکت پرداخت و نشان رستگاری خود را بر براهین روشن ساخت. و از فرو رفتن در شهوات برگسیخت و از وسایل نجات به استوارترین آن ها و از طناب های نگهدارنده به محکم ترین آن ها چنگ زد. (1407)

1413. خودپسندی

لا وحدة أوحش من العجب.
هیچ گوشه گیری و زهدی، همچون گوشه گیری و بی رغبتی نسبت به ارتکاب کار حرام نیست. (1408)

1414. نتیجه اتکای به خدا

... من توکل علیه کفاه، و من سأله أعطاه، و من أقرضه قضاه، و من شکره جزاه .
هر کس که توکل به او کند کفایتش نماید و هر کس که از او مسألت کند عطایش فرماید و هر کس که به او قرض داد، ادایش فرماید و هر کس که سپاسش را به جای آورد، پاداشش می دهد. (1409)