نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1406. مسابقه در خوبی ها

ان الدنیا أدبرت، و آدنت بوداع، و ان الاخرة قد أقبلت و أشرفت باطلاع. ألا و ان الیوم المضمار و غدا السباق، و السبقة الجنة، و الغایة النار .
همانا دنیا به تحقیق پشت کرده و اعلام خداحافظی نموده است و به راستی آخرت را به تحقیق با نشان دادن خود (به وسیله علامت هایی که از آن دیده می شود) به سوی ما نظر افکنده است. آگاه باشید که امروز به راستی زمان آمادگی برای مسابقه و فردا روز مسابقه است و نقطه پایانی که برنده آن مسابقه باید به آن برسد (یعنی جایزه او) بهشت و انتهای کار کسی که عقب بماند آتش است. (1401)

1407. دل های مشتاق

و قلوبهم قرحة.
دل های (مشتاقان خدا) زخم دار است. (1402)

1408. نظر اولیاء به باطن دنیا

ان أولیاءالله هم الذین نظرو الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها، و اشتغلوا بآجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها .
همانا دوستان خدا آنانی هستند که باطن دنیا را می بینند، هنگامی که مردم فقط به ظاهر آن می نگرند و به آینده می پردازند، آن گاه که مردم به امور زودگذر دنیا مشغول اند. (1403)