فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1404. امنیت در ترس

من خاف أمن.
آن که ترسید در امان است. (1399)

1405. حقیقت زهد

الزهد کله بین کلمتین من القرآن: قال الله سبحانه (لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، و لا تفرحوا بما آتاکم) و من لم یأس علی الماضی، و لم یفرح بالاتی، فقد أخذ الزهد بطرفیه .
تمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است، خداوند می فرماید: نسبت به آن چه از دست می دهید تأسف نخورید و بر آن چه به دست می آورید شادمان نباشید و کسی که غم گذشته نخورد و از آینده خوشحال نشود، هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته است. (کنایه از این که حقیقت زهد ترک تمام وابستگی های گذشته و آینده است.) (1400)

1406. مسابقه در خوبی ها

ان الدنیا أدبرت، و آدنت بوداع، و ان الاخرة قد أقبلت و أشرفت باطلاع. ألا و ان الیوم المضمار و غدا السباق، و السبقة الجنة، و الغایة النار .
همانا دنیا به تحقیق پشت کرده و اعلام خداحافظی نموده است و به راستی آخرت را به تحقیق با نشان دادن خود (به وسیله علامت هایی که از آن دیده می شود) به سوی ما نظر افکنده است. آگاه باشید که امروز به راستی زمان آمادگی برای مسابقه و فردا روز مسابقه است و نقطه پایانی که برنده آن مسابقه باید به آن برسد (یعنی جایزه او) بهشت و انتهای کار کسی که عقب بماند آتش است. (1401)