فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1380. زهد در دنیا

من زهد فی الدنیا، استهان بالمصیبات.
هر که در دنیا زهد پیشه کند، مصیبت ها را سبک شمارد. (1375)

1381. مومنان واقعی

ان المؤمنین مستکینون. ان المؤمنین مشفقون. ان المؤمنین خائفون .
به راستی مؤمنان، افرادی فروتن و مهربان و پنددهنده اند، و نسبت به مسئوولیتشان ترسناک اند. (1376)

1382. امید به خدا

ان استطعتم أن یشتد خوفکم من الله، و أن یحسن ظنکم به، فاجمعوا بینهما، فان العبد انما یکون حسن ظنه بربه علی قدر خوفه من ربه، و ان أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا الله .
اگر می توانید میان ترس از خدا و حسن ظن و امیدتان به او جمع کنید؛ زیرا خوش گمانی و امیدواری بنده به خدا به اندازه بیم و هراس او از پروردگارش می باشد. آن کس که حسن ظن و امیدواری او به خدا بیشتر باشد، ترسش از خدا بیشتر است. (1377)