فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1379. اوصاف اولیای خداوند

... متمسکون بحبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله. لا یستکبرون و لا یعلون، و لا یغلون و لا یفسدون. قلوبهم فی الجنان، و أجسادهم فی العمل !
(اوصاف اولیای خدا این است که:) به ریسمان قرآن تمسک جسته اند و سنت های خدا و رسولش را زنده می کنند، نه تکبر می کنند و نه علو و بزرگی دارند، نه غلو و نه خیانت می کنند و نه فساد می نمایند، قلب هایشان در بهشت و بدن هایشان در انجام وظیفه و عمل است. (1374)

1380. زهد در دنیا

من زهد فی الدنیا، استهان بالمصیبات.
هر که در دنیا زهد پیشه کند، مصیبت ها را سبک شمارد. (1375)

1381. مومنان واقعی

ان المؤمنین مستکینون. ان المؤمنین مشفقون. ان المؤمنین خائفون .
به راستی مؤمنان، افرادی فروتن و مهربان و پنددهنده اند، و نسبت به مسئوولیتشان ترسناک اند. (1376)