فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1377. کلید رنج

الرغبة مفتاح النصب.
دنیاخواهی کلید رنج است. (1372)

1378. راه شناسایی نیکوکاران

انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده، فلیکن أحب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح .
مردمان نیکوکار را از سخنانی می توان شناخت که خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خویش جاری می سازد، بنابراین، باید دوست داشتنی ترین اندوخته برای تو اندوخته کار نیک باشد. (1373)

1379. اوصاف اولیای خداوند

... متمسکون بحبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله. لا یستکبرون و لا یعلون، و لا یغلون و لا یفسدون. قلوبهم فی الجنان، و أجسادهم فی العمل !
(اوصاف اولیای خدا این است که:) به ریسمان قرآن تمسک جسته اند و سنت های خدا و رسولش را زنده می کنند، نه تکبر می کنند و نه علو و بزرگی دارند، نه غلو و نه خیانت می کنند و نه فساد می نمایند، قلب هایشان در بهشت و بدن هایشان در انجام وظیفه و عمل است. (1374)