فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1375. قناعت به روزی

من اقتصر علی بلغة الکفاف، فقد انتظم الراحة، و تبوأ خفض الدعة .
آن کس که به اندازه کفاف بسنده کرد، به آسایش دست یافت و از زندگی آسان و خوشی برخوردار شد. (1370)

بخش ششم: زهد و زاهد

1376. عوامل ریاضت

و ان ظنت الرعیة بک حیفا فأصحر لهم بعذرک، و اعدل عنک ظنونهم باصحارکت فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعیتک .
در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: اگر مردم گمان بردند که در مورد ستمی مرتکب شده ای، دلیل کاری را که کرده ای برایشان توضیح بده و با توضیحات خود گمان آنان را از خود دور کن؛ زیرا که این کار هم مایه ریاضت و پرورش نفس خودت می باشد و هم نرمی با مردم است. (1371)