فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1374. قناعت مولای متقیان

و أیم الله - یمینا أستثنی فیها بمشیئة الله - لاروضن نفسی ریاضة تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما، و تقنع بالملح مأدوما .
به خدا سوگند، صرف نظر از خواست خدا آن چنان خودم را به ریاضت کشیدن عادت می دهم که با یک قرص نان وقتی به چنگ آوردم خود را حفظ کنم و به نمک برای خورش قناعت نمایم. (1369)

1375. قناعت به روزی

من اقتصر علی بلغة الکفاف، فقد انتظم الراحة، و تبوأ خفض الدعة .
آن کس که به اندازه کفاف بسنده کرد، به آسایش دست یافت و از زندگی آسان و خوشی برخوردار شد. (1370)

بخش ششم: زهد و زاهد