فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1372. این گونه باش!

لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل... یقول فی الدنیا بقول الزاهدین، و یعمل فیها بعمل الراغبین، ان أعطی منها لم یشبع، و ان منع منها لم یقنع .
مباش از کسانی که بدون عمل چشم امید به آخرت دوخته اند، درباره دنیا سخن پارسایان را به زبان می آورند، در حالی که کردار او عمل مشتاقان به دنیا را نشان می دهد، اگر از دنیا به او داده شود سیر نمی گردد و اگر از دنیا بی نصیب باشد قناعت نمی کند. (1367)

1373. معنای زندگی پاک

لما سئل عن قوله تعالی: (فلنحیینه حیاة طیبة)؟ فقال: هی القناعة .
از کلام خدای تعالی سؤال شد که: (فلنحیینه...) در پاسخ فرمود: آن (زندگانی پاکیزه) قناعت است. (1368)

1374. قناعت مولای متقیان

و أیم الله - یمینا أستثنی فیها بمشیئة الله - لاروضن نفسی ریاضة تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما، و تقنع بالملح مأدوما .
به خدا سوگند، صرف نظر از خواست خدا آن چنان خودم را به ریاضت کشیدن عادت می دهم که با یک قرص نان وقتی به چنگ آوردم خود را حفظ کنم و به نمک برای خورش قناعت نمایم. (1369)