فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1370. همراه نیک

نعم القرین الرضا.
خشنودی به آن چه خدا خواسته، همنشین و همراه خوبی است. (1365)

1371. از دست دادن عزت قناعت

اشتری هذا المغتر بالامل، من هذا المزعج بالاجل، هذه الدار بالخروج من عز القناعة، و الدخول فی ذل الطلب و الضراعة .
این مغرور به آرزو و از کسی که در آستانه مرگ است این خانه را خریداری کرده است، در برابر دریافت خانه، عزت قناعت را از دست داده است و ذلت و خواری درخواست را پذیرفته است. (1366)

1372. این گونه باش!

لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل... یقول فی الدنیا بقول الزاهدین، و یعمل فیها بعمل الراغبین، ان أعطی منها لم یشبع، و ان منع منها لم یقنع .
مباش از کسانی که بدون عمل چشم امید به آخرت دوخته اند، درباره دنیا سخن پارسایان را به زبان می آورند، در حالی که کردار او عمل مشتاقان به دنیا را نشان می دهد، اگر از دنیا به او داده شود سیر نمی گردد و اگر از دنیا بی نصیب باشد قناعت نمی کند. (1367)