فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1369. خوشا به حال این فرد

طوبی لمن ذکر المعاد، و عمل للحساب، و قنع بالکفاف، و رضی عن الله .
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب کار کند و به آن چه برای گذراندن زندگی او کافی است قناعت نماید و از خدا آن چه برای او خواسته راضی باشد. (1364)

1370. همراه نیک

نعم القرین الرضا.
خشنودی به آن چه خدا خواسته، همنشین و همراه خوبی است. (1365)

1371. از دست دادن عزت قناعت

اشتری هذا المغتر بالامل، من هذا المزعج بالاجل، هذه الدار بالخروج من عز القناعة، و الدخول فی ذل الطلب و الضراعة .
این مغرور به آرزو و از کسی که در آستانه مرگ است این خانه را خریداری کرده است، در برابر دریافت خانه، عزت قناعت را از دست داده است و ذلت و خواری درخواست را پذیرفته است. (1366)